Nəqliyyat vasitəsinin özgəninkiləşdirilməsinə dair müqavilənin təsdiqi